ستون قاشقی

معرفی ستون های قاشقی

ستون های قاشقی بصورت گرد و تخت ساخته میشوند.

استفاده از این ستون های بستگی به طراحی و محل نصب ستون دارد.

برخی از طراحان ستون های تخت را به ستون های گرد ترجیح میدهند.

دلیل این امر هزینه تمام شده نسبت به ستون های گرد میباشد.

ستون های تخت معمولا با ضخامت 4 سانت تولید میشوند ولی ستون های گرد با قطر و مصرف سنگ بیشتر تولید میشوند.

از لحاظ زیبایی و نمای ساختمان نمیتوان تفاوت قائل شد بین ستون های گرد و تخت چون هرکدام بنا به

کاربرد در نما زیبایی خود را دارند.

برای تولید ستون قاشقی مساحت روی کار محاسبه و تعداد معینی ابزار قاشقی و تعداد معینی سادگی در نظر گرفته میشود.

برای تولید ستون قاشقی ضخامت سنگ نباید کمتر از 3 سانت باشد.

بهترین نوع سنگ برا