تصاویر قرنیز سنگی

تصاویر قرنیز سنگی

ابزار تخم مرغی سنگی

ابزار تخم مرغی سنگی

قرنیز سنگی کد 1

قرنیز سنگی کد 1

ابزار پله سنگی

ابزار پله سنگی

ستون قاشقی

ستون قاشقی

ابزار دور درب ورودی

ابزار دور درب ورودی

پای ستون سنگی

پای ستون سنگی

قرنیز سنگی کد 15

قرنیز سنگی کد 15

قرنیز کد 14

قرنیز کد 14

قرنیز سنگی کد 13

قرنیز سنگی کد 13