پله های بوک مچ

طراحی تولید و اجرای انواع پله های بوک مچ

سنگ های مورد استفاده سنگ چینی که بصورت اسلب میباشد و با طراحی دقیق و برش به این صورت تولید و نصب میگردد.